I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

Tài liệu gồm các quy trình biểu mẫu thực tế hướng dẫn quản lý công ty thương mại như quản lý tài chính kế toán, nhân sự, chăm sóc khách hàng, quản lý marketing, hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản trị kho, quản kho.

2.      Đặc điểm:

Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh muc tài liệu Ứng Dụng Quản trị Cty thương mại

1      Quản trị marketing

1.1        Quy trình marketing – chiến lược

1.1.1  Tóm tắt hưỡng dẫn lập kế hoạch chiến lược  (2 trang)

1.1.1-B1 Phân tích môi trường vĩ mô  (2 trang)

1.1.1-B2 Ma tận đánh giá các yếu  tố môi trường (2 trang)

1.1.1-B3 Phân tích môi trường vi mô  (6 trang)

1.1.1-B4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh  (2 trang)

1.1.1-B5 Phân tích môi trường nội bộ (5 trang)

1.1.1-B6 Ma trận nội bộ (2 trang)

1.1.1-B7 Xây dựng và chọ lựa chiến lược (7 trang)

1.1.1-B8 Xác định xứ mạng và mục tiêu (3 trang)

1.1.2-A  Danh mục kiểm tra để lập kế hoạch kinh doanh  (31 trang)

1.1.2-B   Mẫu kế hoạch kinh doanh 1 (5 trang)

1.1.2-C   Mẫu kế hoạch kinh doanh 2 (10 trang)

1.1.3 Mẫu kế hoạch marketing (5 trang)

1.1.4 Hướng dẫn nghiên cứu thị trường  (7 trang)

1.1.5 Hướng dẫn thực hiện chương trình khuyến mãi (3 trang)

1.1.6 Hướng dẫn thực hiện chương trình khai trương của hàng (3 trang)

1.2    Mô tả công việc phòng marketing

1.2.1  Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức văn phòng marketing (2 trang)

1.2.2  Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

1.2.3  Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

1.2.4  Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

1.2.5  Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

2 Quản trị mua hàng

1.2    Danh giá nhà cung ứng

2.1.1 Thủ tục đánh giá nhà cung ứng  (5 trang)

2.1.2 Danh sách nhà cung ứng được chọn  (1 trang)

2.1.3 Bảng đánh giá nhà cung ứng  (1 trang)

2.1.4 Danh sách nhà cung ứng chính thức (1 trang)

2.2       Quy trình mua hàng

2.2.1 Thủ tuc mua hàng  (4 trang)

2.2.2 Phiếu yêu cầu mua hàng (1 trang)

2.3    Mô tả công việc phòng cung ứng

2.3.1 MTCV Trưởng phòng thu mua và cung ứng (2 trang)

2.3.2 MTCV nhân viên cung ứng (2 trang)

2.3.3 Mô tả công việc nhân viên giao nhận (2 trang)

3.      Quản trị kho

3.1A Quy trình nhập hàng (2 trang)

3.1B  Tiến độ nhập hàng  (1 trang)

3.1C Phiếu yêu cầu xuất hàng  (1 trang)

3.1D Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

3.2A Quy định sắp xếp và lưu kho (2 trang)

3.3A Quy định về định mức tồn kho tối thiểu (1 trang)

3.4A    Quy định xuất hàng (2 trang )

3.2B  Thẻ kho (1 trang)

3.3B  Bảng định mức tồn kho tối thiểu (1 trang)

3.4B  Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

4.      Quản trị bán hàng

4.1    Quản lý ký kết hợp đồng

4.1.1 Quy trình xem xét và ký kết hợp đồng (4 trang)

4.1.2 Phiếu xem xét hợp đồng (1 trang)

4.1.3 Mẫu hợp đồng đại lý (3 trang)

4.1.4 Mẫu hợp đồng  hợp tác kinh doanh (6 trang)

4.1.5 Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (5 trang)

4.1.6 Mẫu hợp đồng liên doanh (5 trang)

4.1.7 Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá (4 trang)

4.1.8 Biên bản thanh lý hợp đồng (1 trang)

4.2    Quy trình bán hàng

4.2.1 Nội quy cửa hàng (2 trang)

4.2.2 Bảng chấm công của hàng ( 1 trang)

4.2.3 Hướng dẫn theo dõi khách hàng VIP ( 1 trang)

4.2.4 Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng (1  trang)

4.2.5 Báo cáo công việc hàng tuần của cửa hàng trưởng (1 trang)

4.2.6 Quy trình thu tiền tại cửa hàng (1  trang)

4.2.7 Phiếu thu cửa hàng (1 trang)

4.2.8 Mẫu báo cáo doanh thu ngày cửa hàng  (1 trang)

4.2.9 Quy trình bán hàng (2 trang)

4.2.10  Hướng dẫn chăm sóc khách hàng (4 trang)

4.3    Quản lý đại lý

4.3.1 Bảng hướng dẩn thiết lập và quản lý đại lý (4 trang)

4.3.2 Phiếu thông tin đại lý (2  trang)

4.3.3 Bảng đánh giá đại lý (1 trang)

4.4    Quy trình quản lý thông tin khách hàng

4.4.1 Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (2 trang)

4.4.2 Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

4.5    Quy định bảo hành sửa chữa sản phẩm

4.5.1 Quy định bảo hàng sản phẩm (2 tang)

4.6    Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

4.6.1 Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (2 trang)

4.6.2 Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

4.6.3 Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

4.7    Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

4.7.1 Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

4.7.2 Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

4.7.3 Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

4.8    Mô tả công việc phòng bán hàng

4.8.1 Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

4.8.2 MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

4.8.3 MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

4.8.4 MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

4.8.5 MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

4.8.6 MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

4.8.7 MTCV Trưởng kenh siêu thị (3 trang)

4.8.8 MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

4.8.9 MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

4.8.10  MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

4.8.11  MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

4.8.12  MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

4.8.13  MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

4.8.14  MTCV  nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

4.8.15  MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

4.8.16  MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

5.      Quản trị nhân sự

5.1    Quy định tuyển dụng

5.1.1 Quy định tuyển dụng (2 trang)

5.1.2 Mẫu tự khai của ứng viên (6 trang)

5.1.3 Ban câu hỏi phỏng vấn (4 trang)

5.1.4 Hợp đồng thử việc (1 trang)

5.1.5 Mẫu hợp đồng lao động  (3 trang)

5.2    Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự

5.2.1 Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự (5  trang)

5.2.2 Mô tả công việc Trưởng phòng HCNS ( 4trang)

5.2.3 Bảng mô tả công việc nhân viên nhân sự – tiếp tân  (4 trang)

5.2.4   tả công việc thư ký hành chánh (4 trang)

5.2.5 Mô tả công việc nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (3 trang)

5.2.6 Bảng mô tả công việc nhân viên bảo vệ (4 trang)

5.3    Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự

5.3.1 Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên  (1 trang)

5.3.2 Danh sách CNV công ty (1 trang)

5.4    Nội quy công ty

5.4.1 Nội quy công ty (7 trang)

5.4.2 Mẫu đơn xin nghỉ phép (1 trang)

5.4.3 Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng 1  trang)

5.4.4 Mẫu đơn xin nghỉ việc (1 trang)

5.4.5 Biên bản vi phạm (1 trang)

5.5    Quy chế lương thưởng

5.5.1 Quy chế lương công ty (5trang)

5.5.2 Bảng lương bộ phận  (1 trang)

5.5.3 Phiếu lương (1 trang)

5.5.4 Quy định khen thưởng và kỷ luật (4 trang)

5.6    Quy định lập kế hoạch công tác

5.6.1 Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc (2 trang)

5.6.2 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môm (1 trang)

5.6.3 Mẫu kế hoạch công tác năm (1 trang)

5.6.4 Mẫu kế hoạch công tác tháng (1 trang)

5.6.5 Mẫu kế hoạch công tác tuần (1 trang)

5.7    Quy định báo cáo công việc

5.7.1 Quy định chế độ báo cáo nội bộ (5 trang)

5.7.2 Mẫu báo cáo công tác tuần  (1 trang)

5.8    Đánh giá công việc

5.8.1 Đánh giá công việc theo phương pháp công – trủ (4 trang)

5.8.2 Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn (2 trang)

6.      Quản trị tài chính kế toán

6.1    Quy định – quy chế kế toán

6.1.1 Quy chế tài chính (6 trang)

6.1.2 Quy định lập và lưa sổ sách kế toán (4trang)

6.1.3 Quy định về chứng từ thanh toán (3trang)

6.1.4 HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  (3 trang)

6.1.5 Hướgng dẫn công việc hạch toán (6trang)

6.1.6 Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh  (1trang)

6.1.7 Quy trình quyết toán thuế VÁT  (5trang)

6.1.8 Mẫu kế hoạch tài chính tháng (1trang)

6.1.9 Quy chế kiểm toán nội bộ (4 trang)

6.2    Chức năng nhiệm vụ và mô tả phòng kế toán

6.2.1    Ban tổ năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán ( 2 trang)                        

6.2.2    Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)                   

6.2.3    Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

6.2.4    Mô tả công việc trưởng phòng kế toán (2 tang) 

6.2.5 Mô tả công việc trưởng phòng tài vụ       ( 2)

6.2.6 MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

6.2.7 MTCV kế toán công nợ ( 3 trang)

6.2.8 MTCV kế toán nghiệp vụ thuế  (2 trang)

6.2.9 MTCV kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định( 2 trang)

6.2.10  MTCV kế toán kho

6.2.11  Mô tả công việc kế toán cửa hàng (2 trang)

6.2.12  Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

6.2.13  MTCV kế toán kiểm tra (2trang)

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu quản trị công ty chuyên ngành khác: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements