I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

Tài liệu quản trị sản xuất gồm các tài liệu dưới dạng power point, word  là chủ yếu, rất hữu ích cho công ty hướng dẫn nhân viên. Tài liệu có xuất xứ từ các công ty đa quốc gia hang đầu tại VN ….

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục tài liệu ứng dụng và nghiên cứu quản trị sản xuất – chất lượng

1. Tài liệu quản trị sản xuất – chất lượng của các cty đa quốc gia:

§         TPM Pictures 3. 14 trang.

§         TPM Pictures 2. 15 trang.

§         TPM Pictures 1. 27 trang.

§         TPM Introduction – Total Productive Maintenance, 54 trang.

§         TPM docs in English, 37 trang.

§         TPM basic knowlage training (for worker) in VNese, 18 trang.

§         TPM – Total Productive Maintenance in VNese, 28 trang.

§         Tgic, 99 trang.

§         TDV-5S docs in VNese, 102 trang.

§         Safety in TPM by VNese, 12 trang.

§         QUALITY  ASSURANCE  KEY  ELEMENTS, 63 trang.

§         QA – Managing for Quality, 101 trang.

§         Manuale_ATS010_05_ENG – Automatic tranfer switch, 32 trang.

§         KAIZEN docs in VNese, 66 trang.

§         GMP docs, 11 trang.

§         Bao tri docs in VNese, 8 trang.

§         AM, 36 trang.

§         7 basic tools – SPC, 18 trang.

§         7 new tools – SPC, 4 trang.

§         5S docs in VNese, 106 trang.

§         5S basic Knowledge in VNese, 20 trang.

§         Total Order Management, 111 trang.

§         5S docs – Lean Manufactoring of Adidas, 5S&VW, 91 trang, bo 1-2

2.      Tài liệu nghiên cứu quản trị sản xuất (tiếng Việt) 236 trang.

§         Tổng quan về quản trị sản xuất

§         Điều độ sản xuất

§         Năng suất

§         Quản trị hoạt động (tiếng Anh)

§         Quản lý chất lượng

§         Quản lý dự trữ

§         Quản lý nội bộ

§         Quyền sở hữu DN

§         Thiết kế mặt bằng

§         Thiết kế sản phẩm

§         Thiết kế và đánh giá công việc,

§         Tiêu chuẩn ISO 9000

§         Xây dựng và áp dụng ISO 9000.

§         Xây dựng và áp dụng ISO 14000

§         Xây dựng và áp dụng SA 8000.

3. Tài liệu hướng dẫn phân tích dữ liệu:

§         Phương pháp số tương đối và phương pháp chỉ số, 18 trang.

§         Ước lượng khoảng tin cậy, 13 trang.

§         Kiểm định giả thuyết, 18 trang.

§         Kiểm định phi tham số, 13 trang.

§         Phân tích phương sai, 28 trang.

§         Phân tích hồi quy và tương quan, 22 trang.

4. Quản trị chất lượng sản phẩm

§         Một số vấn đề quản trị chất lượng, 6 trang.

§         Một số khái niệm chất lượng, 26 trang.

§         Đảm bảo và cải tiến chất lượng, 13 trang.

§         Kiểm soát chất lượng bằng thống kê, 12 trang.

§         Vòng tròn Deming, 5 trang.

§         Nhóm chất lượng, 8 trang.

§         Quản trị chất lượng đồng bộ, 28 trang.

§         ISO 9000, 37 trang.

5.  Xác xuất thống kê

§         Khái niệm cơ bản, 26 trang.

§         Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối sác xuất, 32 trang.

§         Tổng thể và mẫu, 10 trang.

§         Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, 16 trang.

§         Kỉểm định giả thuyết thống kê, 14 trang.

§         Lý thuyết tương quan và hàm nội quy, 14 trang.

§         Kiểm tra chất lượng sản phẩm, 14 trang.

6.  Phương pháp nghiên cứu quản lý

§         Nghiên cứu trong kinh doanh, 6 trang.

§         Áp dụng tư duy khoa học vào các vân đề quản lý, 10 trang.

§         Quá trình nghiên cứu, 10 trang.

§         Đề cương nghiên cứu, 7 trang.

§         Thiết kê nghiên cưu, 9 trang.

§         Thiết kế chọn mẫu, 7 trang.

§         Đo lường, 17 trang.

§         Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, 18 trang.

§         Các phương pháp điều tra, 7 trang.

§         Các công cụ truyền đạt với đối tượng, 7 trang.

§         Nghiên cứu quan sát, 6 trang.

§         Thực nghiệm, 8 trang.

§         Chuẩn bị và mô tả dữ liệu, 7 trang.

§         Khám phát, trình bày và khảo sát dữ liệu, 9 trang.

§         Kiểm định giả thuyết, 10 trang.

§         Đo luờng các mối quan hệ, 10 trang.

§         Phân tích đa biến, 10 trang.

§         Trình bày kết quả nghiên cứu, 5 trang.

§         Tổ chức cơ sở dữ liệu, 62 trang.

§         Xử lý dữ liệu, 21 trang.

Quay v:

  1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  2. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements