I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

 

II/ Danh muc tài liệu quản trị tài chính kế toán

I/ Tài liệu nghiên cứu tài chính kế toán (trích trong tài liệu nghiên cứu kinh doanh và quản trị doanh nghiệp):

11. Quản trị tài chính kế toán: 402 trang

11.1    Kế toán căn bản.

11.2    Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính

11.3    Nhập môn báo cáo tài chính

11.4    Báo cáo tài chính

11.5    Phân tích báo cáo tài chính

11.6    Các khoản vay tài chính

11.7    Phân tích phương pháp cho vay truyền thống

11.8    Phân tích tài chính

11.9    Quản lý thông tin tài chính

11.10 Tiếp cận tài chính ở Việt nam

11.11 Kế toán chênh lệnh và các quyết định ngăn hạn

11.12 Cẩm nang chi phí

11.13 Hướng dẫn hoàn thuế VAT

11.14 Hướng dẫn khai báo thuế

11.15 Hướng dẫn miễn giảm thuế

11.16 Hướng dẫn nộp thuế

11.17 Hướng dẫn quyết toán thuế

11.18 Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ

11.19 Hướng dẫn tự tính, tự kê khai, tự nộp thuế

11.20 Những sai sót liên quan đến thuế

11.21 Biểu mẫu quyết toán thuế, tài chính bằng excel.

II. Tài liệu ứng dụng quản trị tài chính kế toán (trích trong tài liệu ứng dụng quản trị công ty thương mại):

6.      Quản trị tài chính kế toán

6.1    Quy định – quy chế kế toán

6.1.1 Quy chế tài chính (6 trang)

6.1.2 Quy định lập và lưa sổ sách kế toán (4trang)

6.1.3 Quy định về chứng từ thanh toán (3trang)

6.1.4 HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  (3 trang)

6.1.5 Hướgng dẫn công việc hạch toán (6trang)

6.1.6 Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh  (1trang)

6.1.7 Quy trình quyết toán thuế VÁT  (5trang)

6.1.8 Mẫu kế hoạch tài chính tháng (1trang)

6.1.9 Quy chế kiểm toán nội bộ (4 trang)

(Phần này còn một số quy trình về thu chi, công nợ, chúng tôi đang chỉnh sửa lại và sẽ phát hành trong tháng 02.2006)

6.2    Chức năng nhiệm vụ và mô tả phòng kế toán

6.2.1    Ban tổ năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán ( 2 trang)                        

6.2.2    Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)                   

6.2.3    Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

6.2.4    Mô tả công việc trưởng phòng kế toán (2 tang) 

6.2.5    Mô tả công việc trưởng phòng tài vụ       ( 2)

6.2.6    MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

6.2.7    MTCV kế toán công nợ ( 3 trang)

6.2.8   MTCV kế toán nghiệp vụ thuế  (2 trang)

6.2.9    MTCV kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định( 2 trang)

6.2.10  MTCV kế toán kho

6.2.11  Mô tả công việc kế toán cửa hàng (2 trang)

6.2.12  Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

6.2.13  MTCV kế toán kiểm tra (2trang)

III. Tài liệu ứng dụng quản trị TCKT (trong phần tài liệu ứng dụng quản trị công ty XD)

6.1       Quy chế tài chính, 9 trang.

6.2       Quy chế chi tiêu nội bộ, 7 trang.

6.3       Hướng dẫn công việc hạch toán, 6 trang.

6.4       Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh,1trang

6.5       Quy trình quyết toán thuế VAT, 5 trang

6.6       Mẫu kế hoạch tài chính tháng,1 trang

6.7       Quy chế kiểm toán nội bộ, 4 trang

6.8       Quy định lập và lưa sổ sách kế toán, 4 trang

6.9       Quy định về chứng từ thanh toán, 3 trang

6.10   HDCV – Luân chuyển Chứng Từ, 3 trang

VI. Tài liệu ứng dụng khác.

1.            Quy trình tính và thanh toán lương.4 trang

2.            Quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng,6 trang

3.            Quy trinh lap ke hoach chi phi, tam ung duyet mua va duyet chi, 8 trang.

4.            Quy trình thu chi tiền măt, 5 trang.

5.            Phiếu đề nghị tam ứng

6.            Phiếu đề xuất mua

7.            Phiếu đề nghị duyệt chi

8.            Phiếu chi tiềm mặt

9.            Phiếu thu tiền mặt

10.        Bảng dự trù chi phí

11.        Phiếu quyết toán tạm ứng

12.        Phiếu dự toán chi tiêu

13.        Phiếu đề nghị thanh toán

Quay v:

  1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  2. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements