I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

Tài liệu gồm có phần tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn kèm theo các biểu mẫu, phụ lục để xây dựng VHDN. Toàn bộ tài liệu là các file word, mỗi file là một tài liệu riêng.

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Tài liệu hướng dẫn xây dựng VHDN

1.      Tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn xây dựng VHDN 109 trang

2.      Phụ lục 1 tiêu chuẩn phân cấp văn hoá doanh nghiệp: 4 trang.

3.      Phụ lục 2 danh mục trọng số các yếu tố VHDN: 1 trang.

4.      Phụ lục 3 check list các loại nghi lễ trong DN: 1trang.

5.      Phụ lục 4 hướng dẫn xây dựng slogan cho công ty: 5 trang.

6.      Phụ lục 5 tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sở: 27 trang.

7.      Phụ lục 6 quy định về văn hoá giao tiếp của CNV: 2 trang.

8.      Phụ lục 7 bảng đánh giá mức độ phong cách giao tiếp của CNV: 1trang.

9.      Phụ lục 8 danh mục các triết lý kinh doanh của DN: 2 trang.

10.  Phụ lục 9 mẫu triết lý về phương châm quản lý công ty 2 trang.

11.  Phụ lục 10 bảng phân quyền cho CNV công ty 2 trang.

12.  Phụ lục 11 check list hê thống văn bản nội bộ doanh nghiệp 3 trang.

13.  Phụ lục 12 danh mục các giá trị tính cách mà DN hướng tới: 4 trang.

14.  Phụ lục 13 câu hỏi phỏng vấn khách hàng về văn hoá doanh nghiệp 1 trang.

15.  Phụ lục 14  câu hỏi phỏng vấn ứng viên về VHDN 3 trang.

16.  Phụ lục 15 câu hỏi phỏng vấn về lý tưởng – niềm tin – sự thoả mãn của nhân viên 3 trang.

17.  Phụ lục 16 checklist kiểm tra đạo đức trong văn hoá tổ chức 3 trang.

18.  Phụ lục 17 checklist thăm quan và đánh giá VHDN 3 trang.

19.  Phụ lục 18 bảng đánh giá điểm phân cấp văn hoá doanh nghiệp 1 trang.

20.  Phụ lục 19 bản đánh giá VHDN tham khảo 5 trang.

21.  Phụ lục 20: Tài liệu huấn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên: 10 trang.

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu quản trị công ty chuyên ngành khác: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements