I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng

 

1.            Chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc nhà hàng

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của quản lý nhà hàng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp trưởng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp chính, 1 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Thủ kho, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV hành chánh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV tiếp tân, 2 trang.

 

 

2.            Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp

§               Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp, 7 trang.

§               Mẫu phiếu gởi xe

§               Mẫu phiếu đặt hàng trực tiếp.

§               Mẫu phiếu thanh toán.

 

 

3.            Quy trình đặc tiệc

§               Quy trình đặc tiệc, 4 trang.

§               Mẫu phiếu thông tin khách hàng

§               Mẫu hợp đồng đặt tiệc

 

4.            Quy định phong cách làm việc của nhân viên, 8 trang.

 

5.            Thủ tục đánh giá nhà cung ứng NPL.

§               Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 6 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

§               Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, 1 trang.

 

6.            Quy trình mua hàng 

§               Thủ tuc mua hàng  (6 trang)

§               Phiếu giám sát nhà cung úng khi giao hàng, 1 trang.

§               Bảng định mức tồn kho tối thiểu, 1 trang.

 

7.            Quản lý kho

§               Quy trình nhập và xuất kho hàng hoá, 4 trang.

§               Quy định sắp xếp và lưu kho (4 trang)

§               Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

§               Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

§               Thẻ kho (1 trang)

 

8.            Quy định lưu trữ thực phẩm, 4 trang.

 

9.            Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn

§               Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn,7 trang.

§               Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng.

 

10.        Quy trình chế biến

§               Quy trình chế biến, 6 trang.

§               Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn.

 

11.        Quy định vệ sinh nhà hàng, 6 trang.

 

12.        Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến, 4 trang.

 

13.        Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết, 3 trang.

 

14.        Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác, 4 trang

 

15.        Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu

§               Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, 4 trang

§               Mẫu danh mục gia vị

 

16.        Quy trình quản lý thông tin khách hàng

§               Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (4 trang)

§               Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

 

17.        Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

§               Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

§               Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

§               Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

 

18.        Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

§               Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (4 trang)

§               Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

§               Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

 

19.        Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng

§               Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng, 4 trang.

§               Mẫu biên bản kiểm tra nhân viên nhà hàng

§               Mẫu biên bản kiểm tra của quản lý

 

20.        Hướng dẫn các trường hợp sự cố và cách giải quyết, 4 trang.

 

21.        Hướng dẫn chăm sóc khách hàng

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng VIP, 4 trang

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng , 6 trang

22.        Nội quy lao động

§               Nội quy lao động, 13 trang

§               Mẫu đơn xin nghỉ phép (1 trang)

§               Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng 1  trang)

§               Mẫu đơn xin nghỉ việc (1 trang)

 

23.        Quản lý PCCC

§               Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả, 1 trang.

§               Kế hoạch thoát hiểm mẫu, 1 trang.

§               Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ, 6 trang.

§               Nội quy PCCC, 3 trang.

§               Các dụng cu PCCC thường sử dụng, 1 trang.

§               Hướng dẫn sử dụng bình PCCC, 1 trang.

 

24.        Quản lý tài sản nhà hàng:

§               Quy định quản lý tài sản, 7 trang.

§               Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, 1 trang.

§               Phiếu yêu cầu sửa chữa, 1 trang.

§               Biên bản kiểm tra tài sản, 1 trang.

§               Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Danh mục tài sản nhà hàng, 4 trang.

 

25.        Quản lý bảo vệ.

§               Quy định ra vào cổng, 5 trang.

§               Sổ theo dõi nhập hàng, 1 trang.

§               Sổ theo dõi xuất hàng, 1 trang.

§               Checklist kiểm tra công tác bảo vệ, 6 trang.

26.        Quy định chế độ báo cáo nội bộ, 8 trang.

 

27.        Quy định chế độ hội họp công ty, nhà hàng, 6 trang.

28.        Tài liệu huấn luyện

§               Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

§               Tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp, 27 trang.

 

29.        Quy chế tổ chức phòng nhân sự:

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS ( 4 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự, ( 3 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ, ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương , ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (2 trang)

 

30.        Quy chế lương thưởng.

§               Quy chế lương (5trang)

§               Quy định khen thưởng và kỷ luật (4 trang)

 

31.        Quản lý kỷ luật.

§               Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại, 3 trang.

§               Biên bản vi phạm, 1 trang.

§               Biên bản kiểm điểm cá nhân, 1 trang.

§               Biên bản họp xem xét kỷ luật, 1 trang.

32.        Quy trình Tuyển dụng.

§               Quy trình tuyển dụng (8 trang)

§               Mẫu tự khai của ứng viên (6 trang)

§               Bản câu hỏi phỏng vấn (4 trang)

§               Bảng đánh giá ứng viên, 1 trang.

§               Hợp đồng thử việc (1 trang)

§               Bảng đánh giá nhân viên mới, 3 trang.

§               Mẫu hợp đồng lao động  (3 trang)

 

33.        Quy trình đào tạo

§               Thủ tục đào tạo và biểu mẫu 9 trang

§               Phiếu xác định nhu cầu đào tạo, 1 trang.

§               Chương trình đào tạo, 1 trang.

§               Báo cáo kết quả học tập 1 trang

§               Báo cáo kết quả học tập 6 tháng 1 trang

§               Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. 1 trang

 

34.        Quy định lập kế hoạch công tác:

§               Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc (2 trang)

§               Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác năm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tháng (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tuần (1 trang)

 

35.        Quy định đánh giá công việc, 5 trang.

 

36.        Mô tả công việc phòng cung ứng

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP Logistics, (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên cung ứng (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên giao nhận (2 trang)

 

37.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

§               Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

§               MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

§               MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

§               MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

§               MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

§               MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

§               MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

§               MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

§               MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

§               MTCV  nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

§               MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

§               MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

38.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng marketing

§               Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

 

39.        Quy chế tổ chức phòng TCKT.

§               Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)                    

§               Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

§               MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

§               MTCV kế toán công nợ thu chi( 3 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

 

40.        Quy trình TCKT.

§               Quy chế tài chính 1 (9 trang)

§               Quy định về chứng từ thanh toán (3 trang)

§               Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng, (6 trang)

§               Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi, (8 trang)

§               Quy trình thu chi tiến mặt, (5 trang)

§               Quy trình tính lương và thanh toán lương, (4 trang)

§               Quy trình chi tiêu nội bộ, (7 trang)

§               Bảng dự trù chi phí. 1 trang.

§               Phiếu thu chi. 1 trang.

§               Mẫu kế hoạch tài chính tháng. 1 trang.

§               Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị duyệt chi. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị tạm ứng. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị thanh toán. 1 trang.

§               Phiếu đề xuất mua. 1 trang.

§               Phíêu dự toán chi tiêu. 1 trang.

§               Phiếu thanh toán tạm ứng. 1 trang.

41.        Hệ thống quy định mới nhất về VSATTP

 

42.        Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà hàng.

§               Hướng dẫn xây dựng hệ thống KSNB, 279 trang.

§               81 cách gây tổn thất trong nhà hàng, 6 trang.

§               Sự thoả mãn và không thoả mãn của khách hàng đối với nhà hàng, 3 trang.

Quay v:

  1. Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây. 
  2. Đ xem các tài liu qun tr công ty chuyên ngành khác: Kích vào đây. 
  3. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  4. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements