I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

Toàn bộ các tài liệu bằng file word, một số file bằng power point (chủ yếu là tài liệu dùng để huấn luyện).

 

Có tài liệu tham khảo của tập đoàn đa quốc gia.

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

II/ DANH MỤC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 1.         Tài liệu tham khảo tiếng anh:

1.1       HRM – Administration Business, 293 trang.

1.2       Total Quality Human Resource Management, 5 trang. 

2.         Tài liệu tham khảo công ty đa quốc gia, 82.1 Mb 

3.         Tài liệu tham khảo tiếng Việt

3.1       Đánh giá kết quả công việc.

           Đánh giá kết quả công việc, 10 trng.

           Bảng excel đánh giá tham khảo, 3sheet, 2 file. 

3.2       Tuyển dụng:

           Tài liệu tham khảo 84 trang.

           Quy trình tuyển dụng tham khảo 27 trang.

           Các phương pháp phỏng vấn, 2 trang. 

3.3       Quản trị nhân sự – CODE – QTDN, 197 trang.

           Tổng quan về quản trị nhân sự

           Tóm tắt quản trị nhân sự.

           Cơ cấu tổ chức DN.

           Đánh giá thực hiện công việc

           Đào tạo và huấn luyện nhân viên

           Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

           Tuyển dụng nhân viên.

           Phân tích công việc

           Phương pháp đánh giá nhân viên.

           Trả công lao động. 

3.4       Tài liệu giáo trình HRM, 179 trang. 

3.5       Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. 49 trang. 

3.6       Quản trị nhân sự. 51 trang. 

3.7       Phương pháp quản trị nguồn nhân lực, 37 trang. 

3.8       Xu hướng và thách thức của quản trị nguồn nhân lực, 22 trang. 

3.9       Quản trị nguồn nhân lực, thách thức của sự thay đổi, 20 trang. 

3.10    Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, ddqt, 12 trang. 

3.11    Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – NHL, 22 trang. 

3.12    Quản lý thực hiện – NHL, 17 trang. 

3.13    Phân tích công việc – NHL, 9 trang 

3.14         Quản trị nguồn nhân lực – BTB, 37 trang.

 

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements