I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

II/ Danh mục tài liệu nghiên cứu quản trị marketing

1.    Quản trị marketing:  424 trang

§         Những vn đề cơ bản marketing.

§         Phân tích môi trường marketing

§         Phân tích ngành và đối th cnh tranh

§         Phân tích thị trường DN, hành vi mua sm DN

§         Phân tích thị trường tiêu dùng, hành vi mua sm người tiêu dùng

§         Hệ thng thông tin marketing

§         Thị trường mc tiêu

§         Nghiên cứu và la chn th trường mc tiêu

§         Chiến lược marketing.

§         Chiến lược phân phi

§         Chiến lược sn phm và dch v

§         Chiến lược xúc tiến hn hp

§         Chiến lược định giá

§         Định v sn phm

§         Phân tích sản phm mi

§         Kế hoch marketing

§         Thiết kế mt s chiến lược marketing

§         Thực hin các chương tŕnh marketing

§         Kiểm tra marketing

 

2.   Hơn 200 bài báo về kiến thức và kinh nghiệm marketing.

 

3.   Tài liệu marketing DHNT

§         Tổng quan về marketing, 21 trang.

§         Nghiên cứu thị trường, 84 trang.

§         Nghiên cứu thị trường 2, 199 trang.

§         Phân tích tiêu dùng cá nhân, 82 trang.

 

4.  Tài liệu marketing của Phillip Kotler, 200 trang.

 

5.  Marketing trong DN, 38 trang.

 

6.  Hướng dẫn thực hiện marketing:

§         Hướng dẫn thiết lập chính sách, 2 trang.

§         Media Plan, 2 trang.

§         Bảng phân tích các báo VN, 1 trang.

§         Checklist xác định hành vi người tiêu dùng, 2 trang.

§         Checklist chiến lược sản phẩm, 2 trang.

§         Checklist các phương pháp chiêu thị, 2 trang.

 

Quay v:

  1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  2. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements