Chính sách nhân sự:

1.      Phân loại chính sách nhân sự, 3 trang.

2.      Mẫu chính sách nhân sự 1, 32 trang.

3.      Mẫu chính sách nhân sự 2, 12 trang

4.      Mẫu chính sách nhân sự 3, 8 trang.

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements