Mô hình ASK:

1.      Tài liệu hướng dẫn ASK 1. 7 trang

2.      Tài liệu hướng dẫn ASK 2. 10 trang

3.      Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 1

4.      Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 2

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements