Các tài liệu quản trị công ty theo ngành bao gồm các tài liệu sau đây:

01. Danh muc tài liệu Ứng Dụng Quản trị công ty thương mại. Kích vào đây.

08. Tài liệu ứng dụng quản trị công ty xây dựng. Kích vào đây.

10. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty dệt may. Kích vào đây.

11. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty thời trang. Kích vào đây.

12. Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng:  Kích vào đây.

13. Tài liệu ứng dụng quản trị công ty tin học. Kích vào đây.

16. Tài liệu quản trị công ty du lịch. Kích vào đây. 

33. Danh mục tài liệu quản trị công ty bao bì . Kích vào đây.

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements