Tai lieu huan luyen ve quang cao –>bai1.ppt

  1. Tích hợp chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh, 6 trang.
  2. Các mô hình chiến lược nguồn nhân lực, 5 trang.
  3. Chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, 26 trang
  4. Hướng dẫn xây dựng chính sách nhân sự, 49 trang.
  5. Các nội dung chiến lược nguồn nhân lực, (đang updated).

Quay về:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

 

Advertisements