A. ke-hoach-xay-dung-thuong-hieu-kotex-2003.ppt 

Mã số: 03. Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng ISO 9001:2000. Kích vào đây.

Mã số: 04. Danh mục tài liệu ứng dụng ISO 14000. Kích vào đây.

Mã số: 05. Danh mục tài liệu ứng dụng SA 8000. Kích vào đây.

Mã số: 18. Tài liệu hướng dẫn đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng . Kích vào đây.

Mã số: 27. Danh mục 23 kỹ năng quản lý.. Kích vào đây.

Advertisements